Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest to świadczenie pieniężne, które może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pamiętaj, że:

  • prawo do stypendium ustala się od miesiąca złożenia wniosku;
  • stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności;
  • student studiujący jednocześnie kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
  • konieczne jest złożenie dokumentów w wersji papierowej (samo zarejestrowanie wniosku w systemie USOS nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku).

Jak złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych:

1. Dostarcz oryginał aktualnego orzeczenia:

2. Wypełnij odpowiedni wniosek w USOS w zakładce „DLA WSZYSTKICH” → „WNIOSKI”.
3. Wydrukuj wniosek i podpisz go.
4. Złóż wniosek w punkcie składania wniosków.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać przez cały rok akademicki. Świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym złożono wniosek. Od decyzji Komisji Stypendialnej masz prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (wzór odwołania).