Stypendium rektora jest to świadczenie pieniężne, które może otrzymać student:

  • uzyskujący wyróżniające wyniki w nauce;
  • uzyskujący osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • lub uzyskujący osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Dokładne zasady przyznawania stypendium rektora, w tym punktację za poszczególne osiągnięcia, określa Zarządzenie Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 6 października 2022 r. – Regulamin świadczeń dla studentów Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pamiętaj, że:

  • stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy od października do czerwca;
  • student studiujący jednocześnie kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
  • konieczne jest złożenie dokumentów w wersji papierowej (samo zarejestrowanie wniosku w systemie USOS nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku).

Sprawdź jak udokumentować swoje osiągnięcia. Wszystkie załączniki dołącz do wniosku w formie papierowej. Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen składają tylko wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w określonym terminie na początku roku akademickiego (Terminy). Od decyzji Komisji Stypendialnej masz prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (wzór odwołania).