Pytania ogólne

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Tak, dane takie zawiera system POL-on, utworzony na podstawie art. 342 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 ze zm.).

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Ustawodawca nie zobowiązał Uczelni do ogłaszania zasad przyznawania stypendium rektora np. na rok przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zasady te mogą ulegać zmianom w trakcie roku akademickiego. Decyzje Komisji Stypendialnej UMK, rozstrzygające w przedmiocie przyznania stypendium rektora, nie są decyzjami deklaratoryjnymi, lecz decyzjami konstytutywnymi wydawanymi w ramach uznania administracyjnego organu.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta ubiegającego się o stypendium.

Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków w systemie USOS. Orzeczenie o niepełnosprawności należy doręczyć do właściwego działu, odpowiednio dla studiów prowadzonych w Toruniu i Bydgoszczy.

Orzeczenie należy złożyć w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych lub Dziale Dydaktyki CM UMK, odpowiednio dla kierunków studiów prowadzonych w Toruniu albo w Bydgoszczy.

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca. W przypadku gdy rok studiów trwa jeden semestr stypendium przyznaje się:

 • w przypadku semestru zimowego – przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego,
 • w przypadku semestru letniego – przez okres do 4 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, z zastrzeżeniem, że stypendium nie może być przyznane na okres dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Prawo do otrzymywania środków stypendialnych przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń określa rektor w porozumieniu odpowiednio z właściwym organem Samorządu Studenckiego i właściwym organem Samorządu Doktorantów. Znajdziesz je w zakładce TERMINY.

Wysokość stypendium nie jest obecnie znana. Jest ona ustalana corocznie przez Rektora UMK w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Obserwuj zakładkę AKTUALNOŚCI.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta ubiegającego się o stypendium.

W roku akademickim 2021/22 wysokość ta była ustalana przez Rektora w porozumieniu z właściwym organem Samorządu i nie mogła być niższa niż 780 zł oraz wyższa niż 1051,70 zł. W związku z możliwą zmianą prawa, nie są znane „widełki” na przyszły rok akademicki.

Wysokość stypendium socjalnego w danym roku akademickim ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ponoszenia wyższych kosztów studiowania spowodowanych zamieszkiwaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium socjalne przyznawane jest w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy (październik – luty), natomiast w semestrze letnim na okres czterech miesięcy (marzec – czerwiec).

Tak. Student studiów niestacjonarnych jest uprawniony do pobierania stypendium socjalnego.

Wniosek należy wypełnić w systemie USOS w zakładce DLA STUDENTÓW> STYPENDIA (zobacz zakładkę JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?).

Katalog wymaganych dokumentów określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 146 Rektora UMK z dnia 6 października 2022  r. - Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organem uprawnionym do orzekania w sprawie przyznania stypendium socjalnego jest Komisja Stypendialna, której decyzje zapadają w składach orzekających. Składa się ona z przedstawicieli studentów oraz pracowników Uniwersytetu.

Tak, wniosek o stypendium socjalne składa się dwa razy, gdyż stypendium jest przyznawane na jeden semestr. Student jest obowiązany do złożenia wniosku na semestr letni, w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium. W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie.

Prawo do otrzymywania środków stypendialnych przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Stypendium rektora

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

O stypendium rektora może ubiegać się:

 • student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki: zaliczył terminowo (do 20 września)  wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów studenta na dany rok studiów, nie powtarzał roku studiów, uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0000 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: ukończył terminowo studia pierwszego stopnia, nie powtarzał ostatniego roku studiów z wyłączeniem sytuacji, kiedy powtarzanie roku wynikało z powodów zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka, uzyskał za ostatni rok studiów pierwszego stopnia średnią ocen nie niższą niż 4,0000 lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • student, który posiada osiągnięcia sportowe określone w § 21 ust. 1 poz. 1.1–1.4 Regulaminu, za wyjątkiem studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków w systemie USOS.

Stypendium można otrzymać za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń określa Rektor w porozumieniu odpowiednio z właściwym organem Samorządu Studenckiego i właściwym organem Samorządu Doktorantów. Obserwuj zakładkę TERMINY.

Stypendium rektora jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a gdy rok studiów trwa jeden semestr, w przypadku semestru zimowego – przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego, a w przypadku semestru letniego – przez okres do 4 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca.

Liczba stypendiów rektora na danym kierunku i poziomie studiów nie może być większa niż 10% liczby studentów tego kierunku i poziomu według stanu na dzień 15 października. Oznacza to, że stypendia otrzyma maksymalnie 10 % studentów danego kierunku i stopnia studiów.

Nie ma odgórnej liczby zgłoszeń, jednak brane pod uwagę są trzy najwyżej punktowane osiągnięcia. Warto przed uzupełnieniem wniosku sprawdzić, jakie osiągnięcia są najwyżej punktowane i podać je we wniosku – z pewnością poprawi to szybkość rozpoznawania wniosków przez Komisję Stypendialną.

Tak, jednak w takiej sytuacji liczba punktów za dane osiągnięcie jest dzielona przez liczbę autorów. Wynik obliczany jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uważa się:

 1. publikacje naukowe i artystyczne,
 2. wystąpienia na konferencjach naukowych,
 3. patenty oraz wzory użytkowe i przemysłowe,
 4. nagrody w konkursach naukowych, przedmiotowych lub artystycznych,
 5. czynny udział w wystawach artystycznych,
 6. wysoką średnią ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów

Za osiągnięcia sportowe uważa się reprezentację kraju podczas najważniejszych wydarzeń sportowych, zajęcia miejsc 1-3 w przypadku indywidualnych konkurencji oraz 1-5 w przypadku drużynowych podczas Mistrzostw Polski oraz takie same miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Średnią z ocen przelicza się na punkty zgodnie ze wzorem: średnia ocen x 10, student mający średnią poniżej 4,0000 otrzymuje 0 pkt za średnią ocen.

Punkty oblicza się zgodnie z przedstawioną w tabeli punktacją na podstawie wniosku i dokumentacji przedstawionej przez studenta ubiegającego się o świadczenie. Komisja Stypendialna, bierze pod uwagę tylko 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, w tym nie więcej niż jedno osiągnięcie sportowe.

Tak, komisja może nie przyznać punktów za przedstawione i udokumentowane osiągnięcie spełniające warunki określone w Regulaminie, jeśli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego wartości naukowej. Komisja może w tym zakresie zasięgnąć opinii nauczyciela akademickiego wskazanego przez dziekana właściwego wydziału.

Jeżeli osoby te mają taką samą liczbę punktów i zachodzi możliwość przekroczenia dopuszczalnej liczby studentów otrzymujących świadczenie, stypendium zostanie przyznane temu studentowi, który otrzymał więcej punktów za osiągnięcia. Jeżeli nie uda się na tej podstawie wyłonić uprawnionego studenta, stypendium nie zostanie przyznane żadnemu z nich.

Wykaz dokumentów znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu świadczeń dla studentów UMK.

Zapomoga

Zapomoga to doraźne, jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest przyznawane ze względu na zdarzenie przejściowo trudną sytuacje życiową.

Zapomogę otrzymać można dwa razy w roku akademickim.

Z tytułu tego samego wydarzenia można otrzymać zapomogę tylko raz.

Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Wnioski o zapomogę rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną, która decyduje o przyznaniu zapomogi w sposób uznaniowy, w ramach uznania administracyjnego.

Odwołania

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie składa się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Komisji Stypendialnej.