Stypendium socjalne jest to świadczenie pieniężne, które może otrzymać student znajdujący się w trwale trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznaje się̨ studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, nie przekracza 1.294,4 zł.

Dokładne zasady przyznawania stypendium socjalnego określa Zarządzenie Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 6 października 2022 r. – Regulamin świadczeń dla studentów Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pamiętaj, że:

  • stypendium socjalne przyznawane jest na dwa okresy: od października do lutego oraz od marca do czerwca;
  • student studiujący jednocześnie kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
  • istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w większej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;
  • w celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOS dwa dokumenty: „Średnie dochody za rok 2022 r.” oraz „Wniosek o stypendium socjalne”;
  • jeśli dochód na osobę w rodzinie, wyliczony w generatorze wniosków, nie przekracza 600 zł, zobowiązany jesteś do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej
  • konieczne jest złożenie dokumentów w wersji papierowej (samo zarejestrowanie wniosku w systemie USOS nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku).

Sprawdź jak udokumentować swoje dochody. Wszystkie załączniki dołącz również do wniosku w formie papierowej.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać przez cały rok akademicki. Świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym złożono wniosek. Od decyzji Komisji Stypendialnej masz prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (wzór odwołania).