Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów

.

Zgodnie z § 14 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

.

w kampusie toruńskim – do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

w Collegium Medicum – do Działu Dydaktyki CM

.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …….”) na adres wydziału.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków będą ogłoszone w październiku.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki