Stypendia Rektora dla studentów

Stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

.

Komisja Stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów w naborze śródrocznym w 2021 r. otwarty będzie od 4 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2021 r. do godz. 18.00.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb. Wydruk wniosku wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia należy wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie do dnia 18 marca 2021 r. na adres:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Skany wniosków przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

Przy ustalaniu prawa do stypendium będą brane pod uwagę średnia ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.

Kontakt z Komisją Stypendialną: komisja.stypendialna@umk.pl

.

.

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godziny 23:59.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres:

.

Kampus toruński:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

.

Collegium Medicum:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Zmiany obowiązujące w roku akademickim 2020/2021:

.

 • W roku akademickim 2020/2021 przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są – oprócz wyników sportowych, o których mowa w § 22 – wyniki sportowe osiągnięte przez studenta w roku akademickim 2018/2019, o ile na ich podstawie nie zostało przyznane stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020.

.

Studencie! Jeżeli we wniosku o stypendium sportowe chciałbyś wskazać osiągnięcie SPORTOWE uzyskane w roku akademickim 2018/2019 wskaż w generatorze wniosku datę 1 października 2019 r., a następnie na wydrukowanym wniosku przekreślając datę 1 października 2019 r. wpisz właściwą datę.

.

 • W roku akademickim 2020/2021 oraz w okresie późniejszym do dnia odwołania stanu epidemii w Polsce:

.

  1. w punktacji wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych (zgodnie z § 19 ust. 2 poz. 2 Regulaminu) nie stosuje się wyłączenia dotyczącego konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które odbyły się po 14 marca 2020 r., a w skład komitetu naukowego lub komitetu organizacyjnego konferencji wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy;
  2. punktowany jest również udział w wystawach artystycznych (zgodnie z § 19 ust. 2 poz. 5 Regulaminu) przeprowadzonych on-line po 14 marca 2020 r.

.

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

.

 • Liczba punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest sumą punktów za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia. We wniosku należy wpisać tylko trzy osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za które – zgodnie z § 19 ust. 2 i 5 Regulaminu – student może otrzymać największą liczbę punktów.

.

 • Za osiągnięcia sportowe (we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym) student otrzymuje punkty za najwyższy wynik sportowy – zgodnie z § 20 Regulaminu

.

 • Punktowane są osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz wyniki sportowe osiągnięte w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane na ostatnim roku studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.
 • Punktowane są publikacje naukowe i artystyczne opublikowane.
 • Prace zaakceptowane do druku mogą być wykazane we wnioskach tylko przez studentów ostatniego roku studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 • Punktowany jest czynny udział w w konferencji (z wyłączeniem konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej):
 • międzynarodowej – jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe.
 • krajowej – jeżeli uczestniczyli w niej przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych.

.

Studenci, którzy wygłaszali referaty lub prezentowali postery na konferencjach powinni udokumentować, że była to konferencja międzynarodowa albo krajowa. W przypadku konferencji międzynarodowej dokumentem takim może być program konferencji z nazwiskami i afiliacjami prelegentów. W przypadku konferencji krajowej – program konferencji z afiliacjami uczestników lub lista uczestników z afiliacjami. Można także przedstawić zaświadczenie organizatora konferencji (wzory zaświadczeń: konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa).

.

 • Jeżeli liczba autorów osiągnięcia (publikacji, referatów, posterów, patentów) jest większa niż 3, liczba punktów za dane osiągnięcie jest dzielona przez liczbę autorów.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w sportach, w których działają polskie związki sportowe.
 • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może ubiegać się o stypendium rektora na każdym z nich, jednak pobierać stypendium może tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki