STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 21 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Stypendium specjalne w roku akademickim 2018/2019, w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosić będzie (nie dotyczy studentów Collegium Medicum):

– stopień znaczny – 800 zł,

– stopień umiarkowany – 500 zł,

– stopień lekki – 400 zł.

 

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

 

w kampusie toruńskim – do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

w Collegium Medicum – do Działu Dydaktyki CM

 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej w siedzibie wydziałowej komisji stypendialnej.