Stypendium Socjalne 2019/2020

W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb dwa dokumenty, które następnie w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie komisji stypendialnej na wydziale:

 

  • Średnie dochody za 2018 r;
  • Wniosek o stypendium socjalne.

 

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)

 

Zgodnie z par. 8 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stypendium socjalne przyznawane jest odrębnie na semestr zimowy i letni.

 

Jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów – próg ten zostanie ustalony w listopadzie br.

 

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie, wyliczony w generatorze wniosków, nie przekracza kwoty 528 zł, zobowiązany jesteś do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 

Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

Powyższa regulacja prawna jest regulacją rangi ustawowej.

 

Zaświadczenie potwierdzające pobieranie (lub nie) świadczeń z pomocy społecznej nie jest właściwe.
Zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawodawca umożliwił przyznanie stypendium socjalnego studentowi, który nie dołączył właściwego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeżeli:

 

  • przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione;

 

  • student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

W związku z powyższym, jeżeli student nie dołączy do wniosku odpowiedniego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, zobowiązany jest do złożenia odpowiednich wyjaśnień i udokumentowania dodatkowych źródeł dochodów, np.:

– świadczenie wychowawcze (500+)

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych

– pomoc dla rodzin zastępczych

– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne

– nieopodatkowane stypendia dla uczniów lub studentów

– dochód z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha

– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje

– inne źródła dochodów

 

Jeżeli student nie uzasadni braku dołączenia zaświadczenia z opieki społecznej i nie udokumentuje źródeł utrzymania rodziny, stypendium socjalne nie może zostać przyznane – podstawa prawna – art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówił wydania odpowiedniego zaświadczenia lub zaświadczenie to nie potwierdza sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny, należy wybrać odpowiednią opcję w generatorze wniosków o stypendium socjalne: „nie załączam do wniosku o stypendium zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej mojej i mojej rodziny”.  Następnie należy złożyć wyjaśnienia co do okoliczności, o których stanowi art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zapoznaj się z instrukcją sporządzania wniosku o stypendium socjalne w opcji GENERATOR

 

Informację na temat niezbędnych dokumentów oraz podstaw prawnych w tym regulaminu przyznawania pomocy materialnej znajdziesz w zakładce DOKUMENTY.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki