Dokumenty

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r.- Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

 

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

 

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

Oświadczenie o niezmienności sytuacji rodzinnej i materialnej

 

Upoważnienie do odebrania decyzji

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki