STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Dokumenty

 

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. wraz z załącznikami

 

wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi m.in Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.  Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu

 

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

 

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

 

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta – stypendium rektora

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;