STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendia Rektora 2017-2018

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

  • Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st.,
  • Uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub
  • Posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Komu nie przysługuje stypendium Rektora?

  • Studentowi który, po ukończeniu studiów na jednym kierunku pobiera naukę na kolejnym kierunku, chyba że kontynuuje on naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
  • Studentowi I roku studiów II stopnia rozpoczętych później niż w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.

 

Ważne zmiany w stosunku do roku ubiegłego:

 

1) Od roku akademickiego 2017/2018 stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą wg list rankingowych tworzonych odrębnie dla studentów pierwszego i drugiego stopnia danego kierunku studiów.

 

2) Od 1 października 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące przyznawania punktów za aktywny udział w konferencjach naukowych – określone zostały definicje konferencji krajowych i międzynarodowych. Regulacje w tym zakresie obowiązywać będą od roku akademickiego 2018/2019.

 

Miejsce i terminy składania wniosków oraz uruchomienia generatora w systemie USOSWeb będą ogłoszone po ich ustaleniu przez właściwe organy UMK.

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest do wygenerowania wniosku w systemie USOSWeb i dostarczenia w wersji papierowej do miejsca składania wniosków. Studenci, którzy będą się ubiegać o stypendium na podstawie osiągnięć naukowych zobowiązani są do przedstawienia stosownych zaświadczeń.

 

Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium naukowego lub sportowego należy sprawdzić czy jest w nim wymieniona średnia i czy wniosek jest podpisany!

 

Student, który ubiega się o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu zaświadczenia o uzyskanych ocenach za ostatni rok studiów wraz z informacją czy w czasie studiów pierwszego stopnia pobierał stypendium rektora.

 

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odbiór decyzji o jego przyznaniu!