Zapomoga

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

.

  • Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  • Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
  • Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
  • O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
  • Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta.
  • Student wypełnia wniosek w generatorze wniosków w systemie USOSweb.
  • Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk, wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej, wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – zapomoga”) na adres:

.

Kampus toruński:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

.

Collegium Medicum:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki