Terminy kampus toruński

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

.

Stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

.

Komisja Stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów w naborze śródrocznym w 2021 r. otwarty będzie od 4 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2021 r. do godz. 18.00.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb. Wydruk wniosku wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia należy wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie do dnia 18 marca 2021 r. na adres:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

.

koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Skany wniosków przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

.

Przy ustalaniu prawa do stypendium będą brane pod uwagę średnia ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.

Kontakt z Komisją Stypendialną: komisja.stypendialna@umk.pl

.

.

.

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godziny 23:59.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres:

.

Kampus toruński:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku, które generuje się z USOSweb razem z wnioskiem, nie jest wymagane.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Wyjątkowo (!) studenci odbywający studia poza UMK w ramach programu Erasmus+ lub innego programu wymiany międzynarodowej, oprócz wysłania wniosku pocztą na ww. adres, proszeni są o przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres: komisja.stypendialna@umk.pl

.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjsalnego w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do godziny 14:00.

.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …”) na adres wydziału.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …….”) na adres wydziału.

.

Złożenie wniosku w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. skutkuje przyznaniem stypendium od miesiąca października. Po tym terminie stypendium przyznane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)

.

 STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie od dnia 14 października br. do dnia 3 listopada br.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna Doktorantów – stypendium rektora”) na adres wydziału.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki