Składanie wniosków w okresie pandemii

Uwzględniając pogarszającą się sytuację epidemiologiczną władze rektorskie Uniwersytetu podjęły decyzję o zastosowaniu korespondencyjnej formy wnoszenia wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych i zapomóg.

.

List Prorektora ds. Studenckich do studentów

.

W roku akademickim 2021/2022 dopuszczalne jest wnoszenie wniosków jedynie w formie korespondencyjnej poprzez zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb, wydrukowanie wniosku oraz przysłanie wniosku pocztą w formie papierowej na adres składu orzekającego Komisji Stypendialnej na wydziale (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych) lub na adres składu centralnego Komisji Stypendialnej (stypendium rektora, zapomoga).

.

W procesie rozpatrywania wniosków, w przypadku konieczności składania wyjaśnień lub dołączania dokumentów także obowiązuje forma korespondencyjna.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

W wyjątkowych sytuacjach – jeżeli sprawa wymagać będzie obecności studenta – Komisja Stypendialna skieruje do wnioskodawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień w siedzibie składu orzekającego. Wezwanie takie zawierać będzie wskazanie godziny i miejsca stawienia się wnioskodawcy w celu zapewnienia maksymalnej separacji studentów. Składanie wyjaśnień przez studenta musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

.

Adresy, na jakie należy wysyłać wnioski wskazano w sekcji ADRESY i KONTAKT

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki