Zapomoga

  • Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  • Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
  • Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
  • O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
  • Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta.
  • Student wypełnia wniosek w generatorze wniosków w systemie USOSweb.
  • Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza:

- dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz

- udokumentowane oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta wygenerowane z systemu USOSweb. Dokumentowanie dochodów nie jest wymagane od studentów, którym przyznano stypendium socjalne.

 

W związku z ograniczeniami funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Komisja Stypendialna odwołuje ogłoszone wcześniej terminy swoich dyżurów.

Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

- kampus toruński: Komisja Stypendialna UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408

- Collegium Medicum: Komisja Stypendialna UMK, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 12

 

Procedurę rozpatrywania wniosków można przyspieszyć składając dodatkowo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Wypełnić wniosek o przyznanie zapomogi w generatorze wniosków w systemie USOSweb. Do wniosku w generatorze załączyć pliki pdf zaświadczeń potwierdzających znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz innych niezbędnych dokumentów (można dodawać wiele załączników, w każdym do 5 plików).  Wydrukować wniosek i podpisać go.

2. Wydrukować oświadczenie o dochodach z systemu USOSweb i podpisać je.

– Jeżeli student w roku akademickim 2019/2020 ubiegał się o stypendium socjalne – należy wykorzystać istniejące w systemie oświadczenie. W przypadku zmiany dochodu pliki pdf dokumentów potwierdzających tę zmianę należy załączyć do wniosku o zapomogę (patrz pkt 1).

–  Jeżeli student nie ubiegał się o stypendium socjalne – należy wypełnić oświadczenie o dochodach w roku 2018 z uwzględnieniem późniejszych zmian, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkcie 6. Pliki pdf dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny należy załączyć do wniosku o zapomogę (patrz pkt 1).

3. Sporządzić skany (lub fotografie) wniosku oraz oświadczenia o dochodach.

4. Skany wniosku i oświadczenia o dochodach wysłać na adres poczty elektronicznej Komisji Stypendialnej:

- kampus toruński: komisja.stypendialna@umk.pl

- Collegium Medicum: zapomogicm@cm.umk.pl

Do korespondencji z Komisją Stypendialną należy używać konta pocztowego na serwerze UMK:
nr albumu@stud.umk.pl

5. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie zapomogi oraz oświadczenie o dochodach (identyczne z wysłanymi drogą elektroniczną) wysłać niezwłocznie pocztą na adres:

- kampus toruński: Komisja Stypendialna UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408

- Collegium Medicum: Komisja Stypendialna UMK, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 12

Nie należy przesyłać zaświadczeń i innych dokumentów, które zostały już umieszczone w formie plików pdf we wniosku w systemie USOSweb.

 

Uwaga! Jeżeli student nie ma możliwości wydrukowania wniosku i oświadczenia o dochodach powinien:

1. Wypełnić wniosek o przyznanie zapomogi w generatorze wniosków w systemie USOSweb. Do wniosku w generatorze załączyć pliki pdf zaświadczeń potwierdzających znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz innych niezbędnych dokumentów (można dodawać wiele załączników, w każdym do 5 plików).

2. Wygenerować oświadczenie o dochodach z systemu USOSweb.

– Jeżeli student w roku akademickim 2019/2020 ubiegał się o stypendium socjalne – należy wykorzystać istniejące w systemie oświadczenie. W przypadku zmiany dochodu pliki pdf dokumentów potwierdzających tę zmianę należy załączyć do wniosku o zapomogę (patrz pkt 1).

–  Jeżeli student nie ubiegał się o stypendium socjalne – należy wypełnić oświadczenie o dochodach w roku 2018 z uwzględnieniem późniejszych zmian, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkcie 6. Pliki pdf dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny należy załączyć do wniosku o zapomogę (patrz pkt 1).

3. Dodatkowo wypisać ręcznie wniosek o przyznanie zapomogi (dane jak we wniosku wygenerowanym z USOSweb) wg podanego wzoru (wzór nr 1) oraz wypisać ręcznie oświadczenie o dochodach wg podanego wzoru (wzór nr 2) i podpisać je.

4. Sporządzić skany (lub fotografie) ręcznie wypisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach, o których mowa w pkcie 3.  Wysłać skany (lub fotografie) wniosku i oświadczenia oraz wygenerowany z USOSweb plik pdf wniosku o przyznanie zapomogi i plik pdf oświadczenia o dochodach na adres poczty elektronicznej Komisji Stypendialnej:

- kampus toruński: komisja.stypendialna@umk.pl

- Collegium Medicum: zapomogicm@cm.umk.pl

Do korespondencji z Komisją Stypendialną należy używać konta pocztowego na serwerze UMK:
nr albumu@stud.umk.pl

5. Wypisane ręcznie wniosek o przyznanie zapomogi oraz oświadczenie o dochodach (identyczne z wysłanymi drogą elektroniczną), o których mowa w pkcie 3, wysłać niezwłocznie pocztą na adres:

- kampus toruński: Komisja Stypendialna UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408

- Collegium Medicum: Komisja Stypendialna UMK, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 12

Nie należy przesyłać zaświadczeń i innych dokumentów, które zostały już umieszczone w formie plików pdf we wniosku w systemie USOSweb.

 

6. Wypełnienie oświadczenia o dochodach:

Studenci, którzy w roku 2019/2020 nie ubiegali się o stypendium socjalne muszą wypełnić oświadczenie o dochodach zgodnie z instrukcją.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UMK.

Z uwagi na istniejące obecnie ograniczenia w pracy urzędów i instytucji możliwe jest wykorzystanie zaświadczeń i dokumentów uzyskanych w formie elektronicznej:

– przez internet:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS odpowiednie dane należy wpisać na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2018 (np. PIT-37, PIT-36).

– na wniosek złożony telefonicznie lub drogą mailową (np. sekretariaty szkół, dziekanaty)

 

Komisja Stypendialna będzie honorować zaświadczenia również w formie kserokopii, skanów i fotografii.

 

 

Doktoranci składają wnioski o zapomogę za wydziałach.

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki