STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Zapomoga

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie:

 

przyczyna musi być losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź);

 

przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie);

 

musi powodować pogorszenie się sytuacji materialnej.

 

Jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim w różnych lub w tym samym semestrze. Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg znajdziesz w regulaminie pomocy materialnej UMK.

 

Student może otrzymać zapomogę tylko na jednym z realizowanych kierunków studiów. Decyzja o tym, na którym z nich zostanie złożony wniosek o przyznanie zapomogi należy do studenta.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student  ubiegający się o zapomogę składa oświadczenie o dochodach w roku 2016 wygenerowane w systemie USOSWeb .

 

Warunkiem wypłaty zapomogi będzie odebranie decyzji o jej przyznaniu.