STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Zapomoga

Zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

 

Wniosek o zapomogę należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i złożyć w siedzibie wydziałowej komisji stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz oświadczenie o dochodach z systemu USOSweb. Oświadczenie o dochodach nie obowiązuje studentów, którzy złożyli je w danym roku akademickim ubiegając się o stypendium socjalne.