STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Terminy

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi został otwarty. Generator pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony dnia 5 października od godziny 12:00. Zamknięty zostanie dnia 14 października o godzinie 14:00.

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów otwarty zostanie od dnia 5 października od godziny 12:00 do 20 października do godziny 14:00.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do dnia 31 października br.

 

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) od 10 do 14 października br. w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Studenci Collegium Medicum UMK składają wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów od 10 do 13 października 2017 r. (wtorek – piątek) w godz. 9.00 – 14.30
oraz 14 października 2017 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13,
budynek A, pok. 14

 

Studenci kampusu toruńskiego przebywający za granicą w ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS mogą przesłać skan podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pocztą elektroniczną na adres: dzstud@umk.pl z tytułem wiadomości  „Stypendium rektora”. Warunkiem przyznania stypendium jest przesłanie jego wersji papierowej na adres: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich, Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.

 

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń). Na wydziałach Collegium Medicum  do Działu Dydaktyki, ul. Jagiellońska 13-15, pok. 12 w godz. 7.00 – 15.00.

 

Doktoranci składają wnioski w w/w terminach na dyżurach wydziałowych komisji stypendialnych doktorantów z wyjątkiem stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać na dyżurach komisji od dnia 5 do 20 października br.