STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Terminy

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi zostanie uruchomiony dnia 8 października br. Generator będzie otwarty do dnia 25 października 2018 r.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do dnia 25 października br.

 

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

 

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

 

 

TERMINY – STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony dnia 15 października br.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach: 23, 24 i 25 października br. od godziny 9:00 do 17:00.

 

Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów także 27 października br. od godziny 10:00 do 15:00 (sobota) w Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11, Toruń).

 

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ mogą przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wraz ze skanami załączników) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października br. na adres oks@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 25 października 2018 r.

 

TERMINY – STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – COLLEGIUM MEDICUM UMK
Odwoławcza Komisja Stypendialna CM będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w dniach: 24, 25, 26 października 2018 r. (środa – piątek) w godzinach 8.00 – 16.00 oraz 27 października 2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 14

 

 

TERMINY – STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie uruchomiony dnia 8 października br.

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych doktorantów na dyżurach od dnia 15 do dnia 25 października br.