STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad składania wniosków o przyznanie stypendiów, uległa zmianie również procedura aktualizacji danych niezbędnych do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność:


1.    na wydziałach toruńskich  do biura Samodzielnej Sekcji ds Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.


2.    na wydziałach Collegium Medicum  do Działu Dydaktyki, ul. Jagiellońska 13-15, pok. 12 w godz. 7.00 – 15.00.

 

UWAGA STUDENCIE!

Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś numeru konta  do systemu USOS zrób to przed wypełnieniem wniosku o stypendium.  W zakładce „Dla studentów” z menu wybierz  „Płatności” i skorzystaj z opcji „konto bankowe – wprowadź/sprawdź numer swojego konta bankowego” 

Jeśli w systemie USOS jest numer Twojego konta, który jest nieaktualny zgłoś się do Dziekanatu z prośbą o dokonanie zmiany, zrób to jak najszybciej żeby stypendium trafiło na właściwe konto.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:

 

Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 

Świadczenie można pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Uprawnienia do pobierania tego świadczenia wygaszane są na wszystkich kierunkach w momencie uzyskania tytułu magistra.

 

Stypendium to jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego!

 

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odebranie decyzji o jego przyznaniu!