Stypendia Rektora 2019/2020

Stypendium rektora dla studentów przyjętych w rekrutacji śródrocznej

 

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych w rekrutacji śródrocznej w roku akademickim 2019/2020 otwarty będzie od dnia 27 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. do godziny 14:00.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora wraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia  należy składać w dniach 2 – 6 marca 2020 r. w godzinach 9:00-14:00 do Komisji Stypendialnej UMK (Rektorat, 4 piętro, p. 408, ul. Gagarina 11, tel. 56 611 20 73).

 

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Uwaga!!!

Zmiany w Regulaminie

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie otwarty od dnia 15 października od godziny 12:00 do  26 października do godziny 14:00

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać:

 

Studenci Kampusu Toruńskiego:  Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń, w dniach:

– 22 października br. (wtorek) od godziny 12:00 do 17:00

– 23-24 października br. (środa, czwartek) od godziny 9:00 do 16:00

– 25 października br. (piątek) od godziny 8:00 do 12:00

Rektorat, 4 piętro, p. 408, ul. Gagarina 11, Toruń:

– 26 października br. (sobota) od godziny 9:00 do 14:00 – termin dla studentów studiów niestacjonarnych

 

Studenci Collegium Medicum UMK: Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 11 i 12), w dniach 22-25 października 2019 r. (wtorek – piątek) w godzinach 8.00 – 14.30  oraz 26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 13.00.

 

Studenci Kampusu Toruńskiego wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS mogą przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wraz ze skanami załączników) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października br. na adres oks@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 26 października 2019 r.

 

Zasady przyznawania stypendium rektora określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w §§ 16-26.

 

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

 

 • Liczba punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest sumą punktów za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia.
 • Za osiągnięcia sportowe (we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym) student otrzymuje punkty za najwyższy wynik sportowe.
 • Punktowane są osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz wyniki sportowe osiągnięte w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane na ostatnim roku studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.
 • Punktowane są publikacje naukowe i artystyczne opublikowane.
 • Prace zaakceptowane do druku mogą być wykazane we wnioskach tylko przez studentów ostatniego roku studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 • Punktowany jest czynny udział w w konferencji (z wyłączeniem konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej):
 • międzynarodowej – jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe, a wśród referujących były osoby posiadające tytuł naukowy lub stopnień naukowy;
 • krajowej – jeżeli uczestniczyli w niej przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, a wśród czynnych uczestników konferencji były osoby posiadające tytuł naukowy lub stopnień naukowy.

 

Studenci, którzy wygłaszali referaty lub prezentowali postery na konferencjach powinni udokumentować, że była to konferencja międzynarodowa albo krajowa. W przypadku konferencji międzynarodowej dokumentem takim może być program konferencji z nazwiskami i afiliacjami prelegentów. W przypadku konferencji krajowej – program konferencji z afiliacjami uczestników lub lista uczestników z afiliacjami. Można także przedstawić zaświadczenie organizatora konferencji (wzory zaświadczeń: konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa).

 

 • Jeżeli liczba autorów osiągnięcia (publikacji, referatów, posterów, patentów) jest większa niż 3, liczba punktów za dane osiągnięcie jest dzielona przez liczbę autorów.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w sportach, w których działają polskie związki sportowe.
 • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może ubiegać się o stypendium rektora na każdym z nich, jednak pobierać stypendium może tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki