STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendia Rektora 2018/2019

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA

 

ODBIÓR DECYZJI

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego informuje, że decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie można odebrać w  Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11) w pokoju 408 (4 piętro) w dniach: od 1 kwietnia br. do 5 kwietnia br. w godz. 8.00 – 15.00.

Osoby, które nie zamierzają odwoływać się od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej mogą złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja staje się wówczas ostateczna i podlega wykonaniu.

 

Studenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać decyzji mogą upoważnić do odbioru inną osobę korzystając ze wzoru upoważnienia, które należy osobiście podpisać i potwierdzić w swoim dziekanacie.

 

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji podany w systemie USOS.

 

 

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjętych w rekrutacji śródrocznej w roku akademickim 2018/2019 będzie aktywny od dnia 4 marca br. od godz. 9.00 do dnia 15 marca br. do godz. 14.00.

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów ( wraz z zaświadczeniami o posiadanych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych) należy składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK, ul. Gagarina 11, Toruń, pokój 408) w dniach 13,14 i 15 marca br. od godz. 9.00 do godz. 14.00.

 

 

Stypendium Rektora 2018/2019 PROGI PUNKTOWE

 

Studia pierwszego stopnia

.
Studia drugiego stopnia

 

Studia jednolite

 

ODBIÓR DECYZJI

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego informuje, że decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie można odebrać w Auli UMK (ul. Gagarina 11) w dniach: 22 listopada (czwartek, godz. 9.30 – 17.00) oraz 23 listopada (piątek, godz. 8.00- 15.00). Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli odebrać decyzje również w sobotę 24 listopada w godz. 10.00 – 15.00 w Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11) w pokoju 408 (4 piętro).

 

Osoby, które nie zamierzają odwoływać się od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej mogą złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja staje się wówczas ostateczna i podlega wykonaniu.

 

Studenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać decyzji mogą upoważnić do odbioru inną osobę korzystając ze wzoru upoważnienia, które należy osobiście podpisać i potwierdzić w swoim dziekanacie.

 

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji podany w systemie USOS.

 

 

 

 

 

 

W związku z zarządzeniem Nr 146 Rektora UMK z dnia 12 września 2017 r. zmieniającym Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK Odwoławcza Komisja Stypendialna przypomina, że zmiana ta wprowadza m.in. definicję konferencji międzynarodowej i konferencji krajowej.

 

Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 prelegentów reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

 

Za konferencję krajową uznaje się konferencję, w której brali udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych (ośrodków akademickich).

 

W związku z powyższym studenci ubiegający się w roku akademickim 2018/2019 o stypendium rektora i o przyznanie punktów za referaty lub postery prezentowane na konferencjach powinni przedstawić Odwoławczej Komisji Stypendialnej dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogów regulaminowych co do statusu konferencji. W przypadku konferencji międzynarodowej dokumentem takim może być program konferencji z nazwiskami i afiliacjami prelegentów. W przypadku konferencji krajowej – program konferencji z afiliacjami uczestników lub lista uczestników konferencji z afiliacjami. Można także wykorzystać wzory zaświadczeń umieszczone na stronie: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_rektora/

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, w roku akademickim 2018/2019 wynosić będzie (nie dotyczy studentów Collegium Medicum):

– dla 50% najlepszych studentów (wyższy przedział) – 1000 zł,

– dla 50% najlepszych studentów (niższy przedział) – 800 zł.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, w roku akademickim 2018/2019, za najlepsze wyniki sportowe, w zależności od tych wyników wynosić będzie (nie dotyczy studentów Collegium Medicum): 

– I stopień – 650 zł,

– II stopień – 500 zł,

– III stopień – 400 zł.

 

 

TERMINY – STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony dnia 15 października br.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach: 23, 24 i 25 października br. od godziny 9:00 do 17:00.

 

Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów także 27 października br. od godziny 10:00 do 15:00 (sobota) w Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11, Toruń).

 

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ mogą przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wraz ze skanami załączników) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października br. na adres oks@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 25 października 2018 r.

 

 

 

TERMINY – STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – COLLEGIUM MEDICUM UMK
Odwoławcza Komisja Stypendialna CM będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o
przyznanie stypendium rektora w dniach:
24, 25, 26 października 2018 r. (środa – piątek) w godz. 8.00 – 16.00
oraz 27 października 2018 r. (sobota) w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13,
budynek A, pok. 14

 

TERMIN WYPŁATY STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

W roku akademickim 2018/2019 stypendia rektora dla najlepszych studentów wypłacane będą od miesiąca listopada z wyrównaniem za październik.

 

Informacja Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej