STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendia Rektora 2017-2018 – ODBIÓR DECYZJI i PROGI PUNKTOWE

Studenci Kampusu Toruńskiego UMK będą mogli odbierać decyzje w sprawie przyznania i nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w Auli UMK, ul. Gagarina 11, w następujących terminach:

 

Dnia 25 października (środa) od godziny 11:00 do 17:00

 

Dnia 26 października (czwartek) od godziny 9:00 do 17:00

 

Stypendia studentów, którzy odbierając decyzję o przyznaniu stypendium rektora podpiszą oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, zostaną skierowane do jak najszybszej wypłaty.

 

W związku z powyższym studenci, którzy nie chcą odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania stypendium (stawki stypendium), proszeni są o przybycie wraz z podpisanym oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłatę stypendium jednak NIE pozbawia studenta prawa do stypendium. Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą. W przypadku decyzji pozytywnych, wysłanych pocztą, wypłata za październik nastąpi w terminie późniejszym.

 

Studenci, którzy otrzymali stypendium i nie złożyli oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów składając wniosek, proszeni są o złożenie takiego oświadczenia przy odbiorze decyzji.

 

Po odbiór decyzji należy zgłosić się z legitymacją studencką!

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK informuje, że niżej wymienione progi punktowe mogą zostać zmienione w przypadku ujawnienia studentów uprawnionych lub nieuprawnionych do otrzymywania stypendium w wyniku weryfikacji prowadzonej przez dziekanaty lub zgłoszenia korekty do liczby studentów danego kierunku studiów przez władze wydziału.

 

Progi punktowe nie są decyzją administracyjną o otrzymaniu stypendium.

 

Studenci zakwalifikowani do stypendium podlegają weryfikacji i będą rejestrowani w ogólnopolskim systemie POLON, za pomocą którego weryfikuje się ich prawo do stypendium, w tym czy nie otrzymują stypendiów na innych uczelniach.

 

Zgodnie z art. 170 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

 

Rankingi widoczne w systemie USOSWeb nie są ostatecznym rankingami tworzonym na potrzeby stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ostateczny ranking jest rankingiem, w którym ujęci są studenci danego poziomu i kierunku studiów – podstawa prawna: art. 186 ust. 1  w zw. z art. 174 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Zgodnie z par. 24 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, za średnią poniżej 4,0 student otrzymuje 0 punktów.

 

 

Progi punktowe:

 

Studia pierwszego stopnia

 

Studia drugiego stopnia

 

Studia jednolite magisterskie