STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendium Socjalne 2018/2019

W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb dwa dokumenty, które następnie w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji stypendialnej:

 

  • Średnie dochody za 2017 r;
  • Wniosek o stypendium socjalne.

 

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518).

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów – próg ten zostanie ustalony w listopadzie br.

 

Informację na temat niezbędnych dokumentów oraz podstaw prawnych w tym regulaminu przyznawania pomocy materialnej znajdziesz w zakładce DOKUMENTY.

 

Stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy studentów Collegium Medicum):

Stypendium socjalne, w zależności od dochodu, wynosić będzie:

– dochód od 0 zł do 399,99 zł – 900 zł,

– dochód od 400 zł do 699,99 zł – 700 zł,

– dochód od 700 zł do 1000 zł – 500 zł.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu mieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki wynosić będzie 200 zł.

 

Podstawowymi dokumentami koniecznymi do wygenerowania wniosku są zaświadczenia członków rodziny studenta o dochodach za 2017 r. z Urzędu Skarbowego i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych w roku 2017.

 

 

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odebranie decyzji o jego przyznaniu!