STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Stypendium Socjalne 2017-2018

W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb dwa dokumenty, które następnie w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji stypendialnej:

 

  • Średnie dochody za 2016 r;
  • Wniosek o stypendium socjalne.

 

Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518).

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów – próg ten zostanie ustalony w październiku br.

 

Informację na temat niezbędnych dokumentów i terminów oraz podstaw prawnych w tym regulaminu przyznawania pomocy materialnej znajdziesz w zakładce DOKUMENTY i TERMINY.

 

Podstawowymi dokumentami koniecznymi do wygenerowania wniosku są zaświadczenia członków rodziny studenta o dochodach za 2016 r. z Urzędu Skarbowego i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych w roku 2016.

 

UWAGA: Zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku (obok innych artykułów) także art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odebranie decyzji o jego przyznaniu!