2019/2020 – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SYSTEMIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW w ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Stypendia przysługują przez okres 6 lat studiów.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 

 1. Świadczenia, o których mowa w 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

 1. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 1. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Zapoznaj się z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie stosowania przepisu art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

.

.

.

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Od roku akademickiego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium socjalne przyznawane będzie odrębnie na semestr zimowy i letni.

 

Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, zobowiązany jesteś do dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce STYPENDIUM SOCJALNE i GENERATOR.

.

.

.

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Zasady przyznawania stypendium rektora określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w §§ 16-26.

 

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

 

 • Liczba punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest sumą punktów za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia.
 • Za osiągnięcia sportowe (we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym) student otrzymuje punkty za najwyższy wynik sportowe.
 • Punktowane są osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz wyniki sportowe osiągnięte w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane na ostatnim roku studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.
 • Punktowane są publikacje naukowe i artystyczne opublikowane.
 • Prace zaakceptowane do druku mogą być wykazane we wnioskach tylko przez studentów ostatniego roku studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 • Punktowany jest czynny udział w w konferencji (z wyłączeniem konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej):
 • międzynarodowej – jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe, a wśród referujących były osoby posiadające tytuł naukowy lub stopnień naukowy;
 • krajowej – jeżeli uczestniczyli w niej przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, a wśród czynnych uczestników konferencji były osoby posiadające tytuł naukowy lub stopnień naukowy.

 

Studenci, którzy wygłaszali referaty lub prezentowali postery na konferencjach powinni udokumentować, że była to konferencja międzynarodowa albo krajowa. W przypadku konferencji międzynarodowej dokumentem takim może być program konferencji z nazwiskami i afiliacjami prelegentów. W przypadku konferencji krajowej – program konferencji z afiliacjami uczestników lub lista uczestników z afiliacjami. Można także przedstawić zaświadczenie organizatora konferencji (wzory zaświadczeń: konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa).

 

 • Jeżeli liczba autorów osiągnięcia (publikacji, referatów, posterów, patentów) jest większa niż 3, liczba punktów za dane osiągnięcie jest dzielona przez liczbę autorów.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w sportach, w których działają polskie związki sportowe.
 • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może ubiegać się o stypendium rektora na każdym z nich, jednak pobierać stypendium może tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki